Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 1
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 2
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 3
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 4
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 5
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 6
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 7
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 8
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 9
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 10
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 11
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 12
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 13
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 14
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 15
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 16
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 17
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 18
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 19
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 20
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 21
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 22
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 23
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 24
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 25
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 26
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 27
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 28
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 29
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 30
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 31
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 32
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 33
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 34
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 35
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 36
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 37
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 38
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 39
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 40
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 41
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 42
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 43
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 44
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 45
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 46
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 47
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 48
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 49
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 50
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 51
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 52
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 53
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 54
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 55
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 56
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 57
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 58
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 59
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 60
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 61
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 62
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 63
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 64
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 65
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 66
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 67
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 68
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 69
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 70
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 71
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 72
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 73
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 74
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 75
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 76
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 77
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 78
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 79
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 80
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 81
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 82
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 83
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 84
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 85
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 86
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 87
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 88
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 89
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 90
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 91
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 92
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 93
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 94
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 95
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 96
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 97
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 98
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 99
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 100
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 101
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 102
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 103
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 104
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 105
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 106
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 107
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 108
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 109
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 110
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 111
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 112
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 113
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 114
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 115
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 116
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 117
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 118
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 119
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 120
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 121
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 122
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 123
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 124
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 125
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 126
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 127
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 128
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 129
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 130
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 131
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 132
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 133
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 134
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 135
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 136
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 137
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 138
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 139
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 140
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 141
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 142
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 143
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 144
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 145
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 146
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 147
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 148
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 149
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 150
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 151
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 152
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 153
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 154
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 155
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 156
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 157
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 158
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 159
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 160
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 161
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 162
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 163
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 164
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 165
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 166
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 167
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 168
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 169
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 170
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 171
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 172
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 173
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 174
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 175
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 176
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 177
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 178
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 179
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 180
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 181
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 182
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 183
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 184
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 185
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 186
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 187
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 188
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 189
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 190
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 191
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 192
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 193
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 194
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 195
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 196
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 197
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 198
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 199
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 200
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 201
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 202
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 203
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 204
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 205
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 206
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 207
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 208
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 209
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 210
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 211
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 212
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 213
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 214
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 215
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 216
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 217
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 218
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 219
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 220
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 221
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 222
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 223
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 224
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 225
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 226
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 227
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 228
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 229
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 230
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 231
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 232
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 233
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 234
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 235
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 236
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 237
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 238
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 239
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 240
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 241
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 242
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 243
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 244
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 245
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 246
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 247
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 248
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 249
Các Chòm Sao Chỉ Chú Ý Mình Tôi chap 19 - Trang 250
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Kim Thành viên 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
nếu là kiếp của thằng trk đó thì quân chủ kết thằng main chắc kèo, còn kiếp này chưa biết saoemo
Author Trả lời
or Nghiện Nhạc Yêu Anime Thành viên 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Bộ này khác hay motip mới, main mới ngáo, đổi lại mấy tinh tọa gánh được, nvp não tốt quân chủ ấy, đáng đọc
Author Trả lời
Minh Hoang Thành viên 2 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Hay , nhưng mà biểu cảm nhăn mặt của main hết kiểu rồi à, nhăn đúng 1 kiểu chán vl
Author Trả lời
Phuong Duy Thành viên 3 ngày trước Chapter 19 Báo vi phạm
Còn bộ nào main ngu hơn nữa không.. main thì ngu mấy tinh toạ thì sợ này sợ kia ra bộ truyện đọc ức thêm
Author Trả lời
Lê Thành Lê Thành viên 3 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
uầy ngon đét đấy nhưng nó có giết tk main ko thì t ko bt
emo
Author Trả lời
( ͡° ͜ʖ ͡°) Thành viên 4 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
T chỉ dợ kiểu là 2 mặt thôi
Author Trả lời
Ngô Trung Hiếu Thành viên 4 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Lz main cứ kiều hấp tấp hối hả kiểu gì á! Từ việc nch cho tới hành động!
Author Trả lời
phạm hiêp Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
đợi từ chap1 h 22 chap vẫn ko giám đọc
Author Trả lời
mai anh Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Xin truyện chữ bộ này đi
Author Trả lời
Nguyen Hieu Thành viên 4 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Đm mưu mô vl, thg nào chuyên tâm lý học ko zậy nói cho t bà này nghĩ gì đi, khó hiểu v
 • Author
  Ham Ăn Gấu Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Lợi dụng 100% là lôi các bí mật sức mạnh của các tinh tọa.
 • Author
  Nguyá»…n Văn Tân Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  chắc có khi nó cũng giống như main  ( kiểu chết xong lại có đứa nối tiếp xong mạng trc biến thành tinh toạ) nó âm mưu lợi dụng main và 1 số ng khác dc tih toạ theo dõi để lập thế lực lớn xog leo lên tầg 100 của tháp với quan hệ giống kiểu nô lệ
Author Trả lời
Đạt Trần Thành viên 4 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
thôi rồi rem với chả aqua :)) bạch kim quân chủ chấp hết , nhìn phát biết ngay vợ t .
 • Author
  Battu Olala Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  nghi là bà đó biết cả mớ đó ...
Author Trả lời
Dragon Boy Thành viên 4 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
3 thằng fa 1 thằng quen gái =))
Author Trả lời
Dạo Đọc Thành viên 4 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Đm 4 thằng đều simp=)))
 • Author
  Minh Hoang Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  4 thằng simp éo gì, trừ thằng vô danh và main
Author Trả lời
Trần Quốc Huy Thành viên 4 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
:))) ca này giống đi lắm. Mà bộ này underated quá :)
Author Trả lời
. Thành viên 4 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Vãi 3 đứa sống qua mấy kiếp rồi mà còn dại con nhỏ từng hại mình =)))) simp chúa có khác