Ngã lão ma thần - Chapter 79

[Cập nhật lúc: 13:34 15/11/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 1
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 2
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 3
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 4
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 5
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 6
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 7
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 8
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 9
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 10
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 11
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 12
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 13
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 14
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 15
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 16
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 17
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 18
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 19
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 20
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 21
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 22
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 23
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 24
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 25
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 26
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 27
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 28
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 29
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 30
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 31
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 32
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 33
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 34
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 35
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 36
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 37
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 38
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 39
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 40
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 41
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 42
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 43
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 44
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 45
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 46
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 47
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 48
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 49
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 50
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 51
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 52
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 53
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 54
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 55
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 56
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 57
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 58
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 59
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 60
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 61
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 62
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 63
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 64
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 65
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 66
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 67
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 68
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 69
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 70
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 71
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 72
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 73
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 74
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 75
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 76
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 77
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 78
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 79
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 80
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 81
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 82
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 83
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 84
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 85
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 86
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 87
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 88
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 89
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 90
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 91
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 92
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 93
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 94
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 95
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 96
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 97
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 98
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 99
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 100
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 101
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 102
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 103
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 104
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 105
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 106
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 107
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 108
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 109
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 110
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 111
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 112
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 113
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 114
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 115
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 116
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 117
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 118
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 119
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 120
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 121
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 122
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 123
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 124
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 125
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 126
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 127
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 128
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 129
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 130
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 131
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 132
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 133
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 134
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 135
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 136
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 137
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 138
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 139
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 140
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 141
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 142
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 143
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 144
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 145
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 146
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 147
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 148
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 149
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 150
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 151
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 152
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 153
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 154
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 155
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 156
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 157
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 158
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 159
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 160
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 161
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 162
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 163
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 164
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 165
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 166
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 167
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 168
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 169
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 170
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 171
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 172
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 173
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 174
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 175
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 176
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 177
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 178
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 179
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 180
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 181
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 182
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 183
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 184
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 185
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 186
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 187
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 188
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 189
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 190
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 191
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 192
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 193
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 194
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 195
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 196
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 197
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 198
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 199
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 200
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 201
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 202
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 203
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 204
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 205
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 206
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 207
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 208
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 209
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 210
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 211
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 212
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 213
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 214
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Nguyễn Doãn Tuấn Thành viên 6 phút trước Chapter 82 Báo vi phạm
Nữ hậu cung à :))
Vậy có nghĩa bố của main là 1 trong số "vợ" của bà giáo chủ à ae ?
Author Trả lời
BIGCITY BOY Thành viên 20 phút trước Báo vi phạm
Ma đồ
Author Trả lời
Thẩm Chấn Y Thành viên 30 phút trước Chapter 82 Báo vi phạm
Em rể là đúng r đó :)))))
Author Trả lời
Ơ Bị Khóa Acc Không Rõ Lý Do Thành viên 31 phút trước Chapter 82 Báo vi phạm
Nobita đi tu võ emo
Author Trả lời
Dinh Quyen Thành viên 36 phút trước Báo vi phạm
Ai cũng nói main là ác độc. Thần kinh giết giết. Nào là ác nhân.    Vậy thì đổi cmnd cái tiêu đề thành Ngã Lão Chính Thần đi.     Đã là Ma Thần thì đúng rồi. Chả nhé ma mà lại chính đạo à. 😜😜😜
 • Author
  Hoàng Ngọc Anh Thành viên 14 phút trước Báo vi phạm
  Ai bảo ác :)) , bình thường mà , người giết ta , chẳng ta lẽ ta cứ để vậy mà chết à -_- , mấy thằng bảo ác chắc mới cấp 2 , hoặc chưa đọc mấy bộ hoặc xem mấy thứ còn tởm hơn cả thế này
Author Trả lời
Đ Thành viên 42 phút trước Chapter 82 Báo vi phạm
Em rể luôn nhoa :))
Author Trả lời
Minh Minh Tuyền Thành viên 1 giờ trước Chapter 82 Báo vi phạm
spoil: đao thần có hệ thống xin hơn nên main bị NTR còn bị chặt tứ chi hết truyện
 • Author
  chúa tể lời nguyền Thành viên 13 phút trước Báo vi phạm
  ai spoil bậy đều sẽ bị triệu hồi đến thế giới toàn orc cu 1m2 và sẽ bị thông suốt vạn năm ăn tinh uống tinh nhé con cho ăn tinh trùng orc
Author Trả lời
Phát VT Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Tìm truyện: main tái sinh vào thế giới giả tưởng nơi tất cả mọi người khi sinh ra đều có sự bảo hộ của ít nhất 2 vị thần nhất định trong số 12 vị thần tối cao...theo truyền thuyết A hùng huyền thoại mạnh nhất TG 1000 năm trước đc 5 vị thần bảo hộ...main sinh ra trong gia đình hoàng gia và chỉ có 1 sự bảo hộ của vị thần...bị cho là kẻ vô dụng rẻ rách bị vứt bỏ vào rừng hoang...nhưng ko ai biết rằng sự bảo hộ duy nhất mà mọi người cho rằng vô dụng đó lại là " SỰ BẢO HỘ CỦA TẤT CẢ CÁC VỊ THẦN TỐI CAO", truyện kể về sự trả thù và lập vương quốc của ĐỨA CON CƯNG CỦA CÁC VỊ THẦN (nguồn: ké)
Author Trả lời
Thiên Như Vân Thành viên 11 giờ trước Chapter 81 Báo vi phạm
Bộ này truyện chữ là Ma Đồ đây sao
 • Author
  Hoàng Ngọc Anh Thành viên 13 phút trước Báo vi phạm
  ????! Nano machine của người ta , lòi đâu ra cái tên nghe ??!
Author Trả lời
Kim Sí điểu Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
8 ngày chưa có truyện vậy, sợ vl :)) nghe mùi drop
 • Author
  •Tu ☆Tiên• Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Có cháp 82 r
 • Author
  . Hahna Thành viên 51 phút trước Báo vi phạm
  Bình tĩnh , 8 ngày thì còn bth chứ hơn 1 tháng thì mưới có mùi
 • Author
  gdx xdg Thành viên 15 phút trước Báo vi phạm
  phải cho người ta thời gian dịch chứ bạn, mà bạn đọc trên web ăn trộm thì đòi hỏi gì
Author Trả lời
~ Girl from everywhere Thành viên 11 giờ trước Chapter 2 Báo vi phạm
Ông tổ pk thành công để giúp đỡ con cháu sau này giống doremon quá
Author Trả lời
Xin vợ xin con xin luôn cái gia phả c(^~^)c Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
Xin cảnh giới ae ơi
Author Trả lời
nhạc mất quần Thành viên 13 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
chap này đúng với câu người tính ko bằng máy tính
Author Trả lời
nhạc mất quần Thành viên 15 giờ trước Chapter 10 Báo vi phạm
main bái yasuo làm sư phụ emo
Author Trả lời
Hi Thành viên 1 ngày trước Chapter 81 Báo vi phạm
Thôi xong người vô tội cũng giết vì muốn đạt đc âm mưu haiz
 • Author
  ꧁Lê∞ 𝕷𝓞𝕹₲☸꧂ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Vãi vô tội ...nó không nghe lời con kia giết main à...chả nhẽ main để nó giết à ..1 sống 2 chết ...bác nói giống kiểu main xấu đi v
 • Author
  Hi Thành viên 18 giờ trước Báo vi phạm
  Bậy  rồi tui nói trong truyện chữ kìa lúc nào trở thành giáo chủ rồi á cha
 • Author
  Faker What was that Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Thì qua truyện chữ mà cmt ? Ở đây là truyện tranh, đọc tới đâu cmt tới đó ?
 • Author
  Cô Vi Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  Đây là ma giáo không phải chính phái