Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Phá Bỏ Giới Hạn - Chapter 16

[Cập nhật lúc: 15:37 05/02/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 1
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 2
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 3
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 4
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 5
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 6
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 7
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 8
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 9
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 10
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 11
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 12
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 13
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 14
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 15
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 16
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 17
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 18
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 19
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 20
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 21
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 22
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 23
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 24
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 25
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 26
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 27
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 28
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 29
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 30
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 31
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 32
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 33
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 34
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 35
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 36
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 37
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 38
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 39
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 40
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 41
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 42
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 43
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 44
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 45
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 46
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 47
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 48
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 49
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 50
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 51
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 52
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 53
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 54
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 55
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 56
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 57
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 58
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 59
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 60
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 61
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 62
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 63
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 64
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 65
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 66
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 67
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 68
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 69
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 70
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 71
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 72
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 73
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 74
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 75
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 76
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 77
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 78
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 79
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 80
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 81
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 82
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 83
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 84
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 85
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 86
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 87
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 89
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 90
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 91
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 92
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 93
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 94
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 95
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 96
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 97
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 98
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 99
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 100
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 101
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 102
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 103
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 104
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 105
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 106
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 107
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 108
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 109
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 110
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 111
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 112
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 113
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 114
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 115
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 116
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 117
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 118
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 119
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 120
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 121
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 122
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 123
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 124
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 125
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 126
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 127
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 128
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 129
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 130
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 131
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 132
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 133
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 134
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 135
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 136
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 137
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 138
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 139
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 140
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 141
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 142
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 143
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 144
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 145
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 146
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 147
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 148
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 149
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 150
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 151
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 152
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 153
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 154
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 155
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
. Thành viên 3 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
em đen lắm e à
Author Trả lời
Phan Trung Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Truyện như đb càng ngày càng nhạt
Author Trả lời
Cái Bang Thành viên 4 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Đen lắm lông 🤣
Author Trả lời
Nhân Lê Thành viên 4 ngày trước Chapter 40 Báo vi phạm
Ê rồi thanh năng lượng trong truyện này có công dụng cho chiêu j vậy.
Author Trả lời
Nhân Lê Thành viên 4 ngày trước Chapter 16 Báo vi phạm
Thanh ma thuật đúng dày luôn mà ko cho main nó skill j liên quan đến ma thuật hết vậy, toàn là dùng sức mạnh cơ thể thôi vậy.
Author Trả lời
Con Cu Màu Hường Thành viên 5 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Nghỉ game có mấy tháng mà giờ bọn lúc bị mình hành đang đứng trước mặt mình với exp siêu khủng và một mớ hành siêu to emo
 • Author
  băng sao Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Hợp lý
Author Trả lời
Con Cu Màu Hường Thành viên 5 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Chuyện nhỏ qua rồi,giờ chuyện lớn nè emo
Author Trả lời
kai Thành viên 5 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
sao ko đi cấy răng rồi bỏ trốn sau,nhìn ra dánh người xấu hẳn
Author Trả lời
N Good Thành viên 5 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Són
Author Trả lời
Shiro Itanai Thành viên 5 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
thù này phải trả
Author Trả lời
Dảk lỏd Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
Gojo sensei ;D???
 • Author
  Buh Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Phiên bản nghiêm túc hơn
Author Trả lời
Huu Son Nguyen Thành viên 5 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Wow mất ngầu nhưng vẫn ngầu lắm :)
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - Anh Da Đen Thành viên 5 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Tụi mình giảng hòa nha
 • Author
  Anti fan con nhỏ Tu Tontawan Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Được cậu cởi quần ra đi mình bú cho :)
 • Author
  Nguyen Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Nó đập mấy thằng lính đó ra bả luôn ấy chứ,nó chỉ sợ thằng main đi cùng tụi lính thôi
 • Author
  Lệ Huyết Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Có cc nhé Nguyên đó là hồi trước thôi, tụi nó qua tay thằng Hồ Ly huấn luyện rồi nó đập má nhìn ko ra lun
Author Trả lời
pham カン Thành viên 5 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Tội anh tôi chưa ngầu được 1 phút
Author Trả lời
Dao Like Thành viên 5 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Mới ngầu đc tí tha trước mặt Tk nhóc đi :))