Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Quán Trọ Phong Ba - Chapter 26

[Cập nhật lúc: 10:29 23/12/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 1
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 2
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 3
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 4
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 5
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 6
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 7
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 8
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 9
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 10
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 11
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 12
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 13
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 14
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 15
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 16
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 17
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 18
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 19
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 20
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 21
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 22
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 23
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 24
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 25
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 26
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 27
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 28
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 29
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 30
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 31
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 32
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 33
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 34
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 35
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 36
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 37
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 38
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 39
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 40
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 41
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 42
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 43
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 44
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 45
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 46
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 47
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 48
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 49
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 50
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 51
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 52
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 53
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 54
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 55
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 56
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 57
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 58
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 59
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 60
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 61
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 62
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 63
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 64
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 65
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 66
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 67
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 68
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 69
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 70
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 71
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 72
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 73
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 74
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 75
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 76
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 77
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 78
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 79
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 80
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 81
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 82
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 83
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 84
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 85
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 86
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 87
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 88
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 89
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 90
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 91
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 92
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 93
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 94
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 95
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 96
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 97
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 98
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 99
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 100
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 101
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 102
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 103
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 104
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 105
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 106
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 107
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 108
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 109
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 110
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 111
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 112
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 113
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 114
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 115
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 116
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 117
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 118
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 119
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 120
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 121
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 122
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 123
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 124
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 125
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 126
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 127
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 128
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 129
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 130
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 131
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 132
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 133
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 134
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 135
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 136
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 137
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 138
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 139
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 140
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 141
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 142
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 143
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 144
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 145
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 146
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 147
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 148
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 149
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 150
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 151
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 152
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 153
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 154
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 155
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 156
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 157
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 158
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 159
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 160
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 161
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 162
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 163
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 164
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 165
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 166
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 167
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 168
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 169
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 170
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 171
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 172
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 173
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 174
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 175
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 176
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 177
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 178
Quán Trọ Phong Ba chap 26 - Trang 179
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
TrầnQuang Vinh Thành viên 2 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
Ơ hôm bữa có thằng bảo main chỉ là lính đánh thuê thôi mà sao giờ thằng nhị đệ của main lại là Quân sư của tướng quân thế kia=)). Main lại còn chức cao hơn cả thằng đệ mà bảo lính đánh thuê hài
Author Trả lời
Nguyễn Nick Thành viên 5 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
Thằng main nó muốn Khách điếm là nơi bình dân thằng đệ biến đó là nơi liên quan đến quốc gia đại sự
emo
Author Trả lời
Bách Y Di Giai Thành viên 11 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
Truyện gặp main này đọc mà chán thật.
 • Author
  Hải Đăng Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Main kiểu: tao không mặc giáp bị nhân vật phụ với mất thằng đọc giả khinh à. Tao tủi thân quá tác giả ơi
 • Author
  Hoàng Ngọc Anh Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Main đã bảo đéo đánh nhau mà , bị khinh thường sỉ vả hay cái đéo gì main cũng không quan tâm còn gì 🙂 , nếu mà lũ làm trong quán của main bị làm sao thì may ra main mới đồ sát cả lũ chúng nó thôi
Author Trả lời
1111 Thành viên 11 ngày trước Chapter 26 Báo vi phạm
đọc truyện đúng chán nhất mấy thằng main đầu óc thì ngu si mà tứ chi thì phát triển, tính ra mấy thằng đệ của main còn nhiều tài lẻ với thông minh hơn nó  emo
 • Author
  Thẩm Chấn Y Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Ngu giống cái cách m cmt vậy đó con chó ăn cứt
 • Author
  Lê Tú Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
  M khôn ghê, main sống trên chiến trường ngần ấy năm thì chả vậy, m thử lên núi m ở 10 năm sau xuống coi m ntn
 • Author
  Dũng Lê Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  nó trên chiến trường từ 15 tuổi mà tính ra nó sinh ra trên chiến trường luôn đấy thg ngu
 • Author
  Tạ Tuấn Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  nó ở trên chiến trường học được caí đéo j maf m chửi main
 • Author
  HỒN TƯỚNG TINH GIÁP Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  Cho con lợn này đi lính 3 năm chắc ngu con mnnl
 • Author
  nguyen huy Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Nó chỉ biết giết ng vs cố làm sao để sống thôi ,còn cái khác biết gì đâu
 • Author
  ? GG Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  thì thg kia bảo là main ngu là đúng cmnr chửi con cặc ak
Author Trả lời
nguyen huy Thành viên 11 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
Truyện đi ngc cách ngĩ ng đọc khá ok .thông thường mô típ truyện giờ phải bật mod đồ sát. Hoặc mấy truyện kiếm hiệp rác hơn ,thì chửi 1 phát là hẹo
Author Trả lời
Hentai Komi-san Thành viên 11 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
Không thích chi tiết main nhường bước ở chap này, biết là muốn sống như bth nhưng muốn bảo vệ gia đình, trong khi người nhà bị uy hiếp tính mạng lại lui đi như thế, nó vô lý như thế đó
 • Author
  hmm hhm Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  emo theo như t biết thì, main vẫn còn ngây thơ lắm, tác giả muốn qua chuyện này main có thể trưởng thành lên trong cách đối nhân xử thế, nếu cốt truyện sau này vẫn lặp lại kiểu vậy mà main không biết ứng phó thì truyện này dở rồi, lúc đó phải bỏ truyện thôi emo
Author Trả lời
Nhà Triết Học Không Dễ Chọc Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
Đã bao mùa lá đổ vẫn chưa hôn cổ ai. Cũng ngần ấy mùa khoai vẫn chưa biết làm ai ra nước.
 • Author
  Faker Hà Lội :v Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
  nhà triết học damdang :D
Author Trả lời
NKL Thành viên 11 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
Chán nhờ tưởng chap này main bật sát khí lên khè lại ông kia cho đỡ bố láo nhưng ko luyện xong cách giấu sát khí là mất hút luôn mấy cảnh lộ sát khí ở đầu truyện emo
 • Author
  Yukino Shita Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Nó đang muốn làm người bình thường mà. Chứ cái gì cũng khoe hết thì sao mà bình thường đc nữa.
Author Trả lời
I'm a LEGEND Thành viên 11 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
A đù gáy sớm ăn gì nhỉ
 • Author
  phùng an Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  emoăn shit, ăn đầu buồi
 • Author
  I'm a LEGEND Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
h endgame Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
thật sự vẫn rất khó hiểu cái quán trọ phong ba ấy có gì mà mấy ông lớn nhăm nhe kinh thế , thế mà main bỏ 2 thỏi vàng(tính ra chỉ cần chưa đến nửa thỏi) ra một phát là xong :)) chẳng lẽ mấy ông to mặt lớn ở hàng Châu còn dell có 2 thỏi vàng cơ á ??? :))) 

nó sai sai kiểu l j ý :))
 • Author
  hd 00 Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Chuẩn đấy bạn. Nếu như ở ngoài đời thì mấy ông lớn đã chồng giá 100 thỏi để tạo cơn sốt bất động sản như Tân Hoàng Minh rồi
 • Author
  áagfg sadasd Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Chủ yếu là mặt bằng tốt
 • Author
  Lệ Huyết Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Tại thằng main nhà quê mới lên ko biết trả giá bị thằng kia nó lừa thôi chứ nó định bán có nữa thỏi kìa
 • Author
  1.1.1.1 Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Cái này thì nghĩ bừa 1 2 cái lý do là được ngay chứ có gì đâu.
  Ví dụ là cái quán trọ Phong Ba dự tính 5-7 năm nữa vào quy hoạch, thành điểm trung tâm của Hàng Châu và vô tình lại rất khớp với các chuỗi hàng quán của các ông lớn Hàng Châu. Và vì các bên đã đấu đá đến sứt đầu mẻ trán rồi mà chẳng đi đến đâu nên tất cả cùng ký một cái hiệp ước là không được đụng chạm đến quán trọ này.
  Hay thêm 1 cái ví dụ này nữa nhé. Vấn là Hàng Châu quy hoạch, quán trọ Phong Ba thành điểm nóng vì là trung tâm. Các bên nghe ngóng được tin, đều muốn rình rập lấy chỗ này. Nhưng vì các bên đều đang kìm kẹp nhau, mỗi bên đều chuyển sang canh chừng, càn quấy để quán trọ Phong Ba không phát triển được, đợi thời cơ thu mua mà không bị các bên khác ngăn cản.
  Tưởng tượng một tí, kết hợp với kiểu drama Hàn về mấy cái tập đoàn đấu đá nhau thì cảnh này nó lại dễ hiểu ấy =))))
 • Author
  1.1.1.1 Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  @hd 00
  Đất thì tập đoàn phải sở hữu đã thì mới tạo sóng chứ bạn. Đây mình chưa có, tạo sóng xong rồi đất về tay ai cho được, kết quả là béo cái lão chủ quán ba ngơ đầu truyện à bạn =)))))
  Chê ở đây thì là tác giả không có nêu rõ bối cảnh các bang hội, nói thật là tới tận gần 50 chương mà chả hiểu rõ được các bang hội nó thù hằn hay xích mích đến cỡ nào.
  Chê tiếp là nếu đối chiếu thực tế như các ông muốn, các bang hội muốn tránh tai mắt nhau mà chẳng có bên nào lập ra 1 cơ sở kinh doanh hoặc 1 cá nhân riêng để xử lý các vấn đề này cả. Đến đây thì thấy tác giả đầu cũng có ý tưởng nhưng triển khai vẫn còn chưa tốt
 • Author
  Bạch Lập Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Đơn giản thì là trước đây quán trọ Phong Ba trước đây tình hình làm ăn ế ẩm, đẳng cấp thì không thể so với các quán trên đường hoàng kim. Các ông chủ chỉ lo ngại từ khi mà main về mà đặc biệt là main kéo người từ các quán trọ kia về đồng thời việc làm ăn của quán trọ phong ba ngày càng phát triển nên việc quán trọ Phong Ba trong tương lai chiếm chỗ là có khả năng nên loại bỏ là điều cần thiết
Author Trả lời
Lê Phúc Thành viên 12 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
Ô này bị ảo gòi
 • Author
  Vô danh Vô danh Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  Ổng không biết anh nhà ta khủng bố như thế nào ấy mà
Author Trả lời
music cat Thành viên 12 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
Ôi sợ quá sợ quá phải đấm nó mấy phát thôi
Author Trả lời
Dark ❤️ Anonymous ❤️ Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
Xin ít review đi các đạo hữuemo
 • Author
  DDDu Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  hay 
  emo
Author Trả lời
Lòng Trải Thành viên 12 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
ra nhanh xem cảnh bón hàng nào emo
Author Trả lời
Thích Ăn Nhiều Thành viên 12 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
Ghê nhỉ dám bật tướng quân luôn :))