Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 1
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 2
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 3
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 4
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 5
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 6
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 7
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 8
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 9
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 10
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 11
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 12
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 13
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 14
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 15
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 16
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 17
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 18
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 19
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 20
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 21
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 22
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 23
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 24
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 25
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 26
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 27
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 28
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 29
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 30
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 31
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 32
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 33
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 34
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 35
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 36
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 37
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 38
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 39
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 40
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 41
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 42
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 43
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 44
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 45
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 46
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 47
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 48
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 49
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 50
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 51
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 52
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 53
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 54
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 55
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 56
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 57
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 58
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 59
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 60
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 61
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 62
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 63
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 64
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 65
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 66
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 67
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 68
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 69
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 70
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 71
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 72
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 73
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 74
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 75
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 76
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 77
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 78
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 79
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 80
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 81
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 82
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 83
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 84
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 85
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 86
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 87
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 88
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 89
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 90
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 91
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 92
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 93
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 94
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 95
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 96
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 97
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 98
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 99
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 100
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 101
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 102
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 103
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 104
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 105
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 106
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 107
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 108
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 109
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 110
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 111
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 112
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 113
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 114
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 115
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 116
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 117
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 118
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 119
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 120
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 121
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 122
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 123
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 124
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 125
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 126
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 127
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 128
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 129
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 130
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 131
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 132
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 133
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 134
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 135
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 136
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 137
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 138
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 139
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 140
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 141
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 142
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 143
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 144
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 145
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 146
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 147
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 148
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 149
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 150
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 151
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 152
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 153
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 154
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 155
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 156
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 157
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 158
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 159
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 160
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 161
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 162
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 163
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 164
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 165
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 166
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 167
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 168
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 169
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 170
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 171
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 172
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 173
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 174
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 175
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 176
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 177
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 178
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 179
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 180
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 181
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 182
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 183
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 184
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 185
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 186
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 187
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 188
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 189
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 190
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 191
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 192
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 193
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 194
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 195
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 196
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 197
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 198
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 199
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 200
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 201
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 202
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 203
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 204
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 205
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 206
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 207
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 208
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 209
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 210
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 211
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 212
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 213
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 214
Luyện Cấp Chốn Địa Ngục chap 20 - Trang 215
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Thầy Quang Giáo Án Thành viên 5 giờ trước Chapter 21 Báo vi phạm
Yoo min xinh vl :v
Author Trả lời
Nam tử hán đại trượng phu Thành viên 1 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Địt con mẹ nó, sao cắt cảnh địt nhau với con tóc vàng rồi
Author Trả lời
Dương thần Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Cho mình hỏi có thể loại truyện nào main không có nhu nhược không ( kiểu hơi tàn bạo với ác nhân ấy)
 • Author
  Uhmm Uhmmmm Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Tàn bạo ác nhân
Author Trả lời
Bạn là nhất Thành viên 1 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
Truyện này androi , bên ranker bất bại là apple chỉ còn thiếu window phone nữa
Author Trả lời
G am Thành viên 1 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
emođã làm thương nhân thì phải làm gian thương đến cùng
Author Trả lời
Tự Sát SsS Thành viên 1 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Cho anh chị em fa nào cần https://gaigutv.net/ đảm bảo toàn trai xinh gái đẹp ko 😋
Author Trả lời
hehe Thành viên 1 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
giết thằng già này luôn chứ, muốn giết người xong nói ngưng là ngưng hả, cái thứ coi người khác dưới đáy xã hội thì cũng k dc phép sống
Author Trả lời
Tôi là Dell Thành viên 1 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Lò luyện cấp cho main mịa rồi cũng là mì ăn liền nhưng phải ăn cả mấy năm
 • Author
  Cao Phú Soái Nhưng Đang giấu nghề Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Lúc đầu bị hành sml giờ mới đc buff
Author Trả lời
Nguyen QUan Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
thế này thì hack vll luôn ấy chứ , ở đấy 1 2 năm rồi quay lại đây chắc đấm từng đứa 1
Author Trả lời
Phi Vũ Thành viên 2 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Thằng khác ăn hành mới khôn lên nhưng main này PHẢI CHẾT mới khôn lên đc ae ạ
Author Trả lời
Huu Son Nguyen Thành viên 2 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Được
Author Trả lời
< ~~~~~~ĐọC GiẢ~~~~~~ > Thành viên 2 ngày trước Chapter 20 Báo vi phạm
Lần đầu tiên cảm thấy tội goblin
Author Trả lời
Trần Anh Huy Thành viên 2 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Tao nghi là con này được thằng bố Main. Cài vào ở bên Main để theo dõi Main. Như kiểu Main là 1 thí nghiệm gì đấy
Author Trả lời
Minh Hoang Thành viên 2 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Nói thật, Hàn nghiện tóc vàng hay sao . Hầu hết mấy bộ lol nào cũng có nu9 tóc vàng
 • Author
  Trắng Vải Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Hàn Quốc là thuộc về Mỹ đó
 • Author
  Chấn kiếm Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Hàn ko nghiện tóc vàng , mà là nghiện châu âu , cái kiểu tóc vàng auto là châu âu là sang chảnh ấy
 • Author
  Tấn Tài Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Hàn thích màu tóc châu âu, nhìn yêu kiều, quý phái của phụ nữ
Author Trả lời
Minh Hoang Thành viên 2 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Sáng mắt chưa emo